Tag Archives: hasar bedeli

Danıştay 15. Daire Başkanlığı         2017/1358 E.  ,  2017/5064 K. “İçtihat Metni” T.C. D A N I Ş T A Y ONBEŞİNCİ DAİRE Esas No : 2017/1358 Karar No : 2017/5064 Temyiz Eden (Davalı) : Karşı Taraf (Davacı) : Vekili : İstemin Özeti :Davacıya ait 63 VA 188 plakalı aracın Diyarbakır Fakülte Yolu kavşağında 29/06/2011 tarihinde […]

Yargıtay 17. Hukuk Dairesi emsal kararında davalı belediyenin eylemini bir hizmet kusuru olarak değerlendirerek görevli yargı merciinin adli yargının olmayıp idari yargının görevli olduğunu ve uyuşmazlığın tam yargı davası ile çözümlenmesi gerektiğini aktarmıştır. 17. Hukuk Dairesi         2017/73 E.  ,  2017/5469 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda; […]

17. Hukuk Dairesi         2016/19965 E.  ,  2017/10992 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davalı … tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü: – K A R A R – Davacı vekili dava dilekçesinde; 03/11/2014 tarihinde […]

error: Araç Değer Kaybı Danışmanı’nın yazılı içeriklerinin tamamı korunmaktadır!
WhatsApp chat Araç Değer Kaybı Danışmanı WhatsApp